Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

yanek
16:47
10:28
6466 c420 500
Reposted fromidiod idiod viamiktoria miktoria
yanek
10:23
9930 742d 500
Reposted fromsohryu sohryu viackisback ckisback
yanek
10:23
0014 2799 500
Reposted fromHereName HereName viackisback ckisback
yanek
09:54
7667 4cc7 500
Reposted fromnwojski nwojski viaExfeletes Exfeletes
09:00
8443 ea17
yanek
08:50
yanek
01:28
HALO ZUPA DZIŚ URATOWAŁEM CZŁOWIEKOWI PLECY PONIEWAŻ UŻYWAJĄC SKALPELA POZBAWIŁEM GO CZYRAKA I TO POD OKIEM NAJPRAWDZIWSZEGO NAJLEPSZEGO CHIRURGA WOJENNEGO I POWIEDZIAŁ ŻE ZROBIŁEM TO SUPER DLATEGO OD DZIŚ MOGĘ MÓWIĆ ŻE UMIEM RATOWAĆ LUDZIOM PLECY OD CZYRAKÓW PROFESJONALNIE.

August 20 2017

yanek
21:50
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante via11am 11am
yanek
21:50
7557 10bc
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
yanek
21:49
7556 88cf
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
yanek
21:48
yanek
21:48
Reposted fromsidus sidus vialadymartini ladymartini
yanek
21:47
Reposted fromFlau Flau viapdr320 pdr320
17:48
9846 cb82
Reposted fromamatore amatore viaimaybebad imaybebad
yanek
17:47
4470 59f5 500
yanek
17:46

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna vianitrovent nitrovent
yanek
17:45
Reposted fromFlau Flau viavol vol
17:44
2300 a712
Reposted fromnudes nudes viatosiaa tosiaa
yanek
17:00
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl